لیست بازار کار هفتگی ۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
تاریخ سفارشکد شغلنوع محیط کارشهرستان فعالیتعنوان شغلمدرک تحصیلیرشته تحصیلیجنسیتوضعیت تاهلساعت کارسابقه کارحداکثر سنشرایط اختصاصیحقوقبیمهسرویسناهار
۱۳۹۹/۷/۳۰5105كارخانهجاده اصفهان - شیراز 30 نفر کارگر خط تولید ریسندگیدیپلمریاضیمردمهم نیستسه شیفت کاری گردشی 035یکماه آموزش - قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5104كارخانهجاده اصفهان - شیراز کارگر بسته بنديدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17030سن وی حداکثر 30 سالبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5103دفتر كارشهرک صنعتی محمود آباد راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140سپردن 40 میلیون وثیقه بایت تحویل خودرو قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5102فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5101دفتر كارخ مشتاق دومکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040شستشوئی خودرو با نانو وبدون آب در منزل یا پارکینک شرکتهاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳۰5100دفتر كاراتوبان شهید باباییبازار ياب آسانسوردیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17035در زمینه آسانسوربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۳5099كارخانهشهرک صنعتی سروشکارگر خط تولیددیپلم......هر دومهم نیست7الی16145 سه روز در هفته به نیرو نیاز استروزی 150تا 170 هزار تومان بعد از یکماه میدان بزرگمهر به شهرک سروش بادران ندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5098كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17227روابط عم.ی بالا و آشنای با اموراداری وکامپیوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5097سايرخ آمادگاهخدماتی شرکتدیپلم......مردمهم نیست8 الی 16145غیر بازنشستهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5096كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 16135تسلط به ورد واکسلقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5095كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 16130داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5094كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 الی 15537تخصص سیستم برق جرثقیل بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5093كارخانهشهرک صنعتی مبارکهبرنامه نویس لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 15335جهت تعمیر ونگهداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5092كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 الی 17537آشنای با تعمیر ونگهداری سیتمهای سرمایشی وگرمایشیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5091دفتر كارخ کاوهتعمیر كار ماشینهای اداریدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کافی در مورد شفلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5090دفتر كارخ کاوه پشتيبان سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن مهارت در زمینه فضای مجازی - پشتیببانی سایت -و... قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5089دفتر كارخ کاوه مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه فروشبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۲5088كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد خدماتی شرکت دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035انجام خدمات عمومی شرکت ودستیاریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5087كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست7 تا 19335تسلط به انبار داری سیستم ونرم افزار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5086كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035جهت تخلیه وبارگیریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5085كارگاهاتوبان شهید چمران جوشكار استیل وco2دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17237داشتن تجربه جوشکار استیل - co2بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5084دفتر كارمجتمع کوثر کارمند اداری لیسانسمهندسی کامپیوترزنمهم نیست8 الی 15235فارغ التحصیل رشته کامپیئتر - علوم اداری و... مسلط به آفیس وزبان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5083كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135انجام امور تولید در خطقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5082كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار فروشلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17337داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5081كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5080كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس نساجیلیسانسنساجیمردمهم نیست8 الی 17140داشتن تجربه کنترل کیفی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5079كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5078فروشگاهچهارباغ خواجوراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 14135راندده خودرو دارای گوهی نامه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۱5077دفتر كارخ شیخ بهاییکارمند فروشلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17135فارغ التحصیل برق - مکانیک - صنایع قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲۰5076كارگاهخ شهید باباگلی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 170500قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5075كارخانهشهرک صنعتی دولت آبادبازارياب مواد غذايیلیسانسمدیریت بازاریابیمهم نیستمهم نیست8-14325سابقه بازاریابی حداقل 2 الی 3 سالبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5074كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار انبارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135آشنا به حسابداری انبار با سیستم و کار با کامپیوتر وامور اداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5073كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيك - برق دیپلم / زیر دیپلمبرق/ مکانیک مردمهم نیست8 الی 17035آچار بدست باشدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5072فروشگاهخمینی شهر - درچهفروشندهدیپلم......زنمهم نیست14/30 تا 21/30040چیدمان کالا ومواد غذایی د رقفسه ها + راهنمایی مشتریان قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5071كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران کارگر سادهدیپلم......هر دومهم نیست8 الی 17040سه روز آزمایشی بدون حقوق یک میلون و دویست هزار داردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5070كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد منشی شركتلیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنمهم نیست8 الی 17235مسلط به افیس - ورود وامور ادار ی وروابط عمومی مناسبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5069كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد باغباندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۶5068كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد فن آوري اطلاعات itلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)مردمهم نیست8 الی 17135دآشنایی با شبکه - دوربین مدار بسته وقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5067کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مهندس صنايع لیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه کنترل کیفیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5066دفتر كارخ باهنرمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 172350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5065فروشگاهسه راه ملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140اخذ وثیقه تحویل خودرو 150 میلیون قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5064كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17335انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5063كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکه نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140داشتن مدرک در زمیه خدماتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5062کارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست۹ال۱۴240آشنا به نرم افزار پارسیانبالاتر از قانون کارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۵5061دفتر كارخیابان هشت بهشتحسابدار سادهلیسانسحسابداریزنمهم نیست۹ال۱۴240آشنا به نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5060كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنایعلیسانسصنایعزنمهم نیست8 الی 17135کنترلی کیفت تسلط داشته باشد قانون كاردارداز خ کاوه ندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5059كارخانهشهرک صنعتی جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135تمیز کاری کارخانه - آماده سازی غذای پرسنل و پذیرایی مهمانان قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5058كارگاهجنب شهرک سلامت تابلو ساز برقفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335مسلط بهجوش طرح ریکال - جوش پیچ ومهره ای . کنترلیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5057دفتر كاربوشهرراننده کامیوندیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8 الی17( 20روز کار 10 روز استراحت 345محل کار بوشهر - پروژه سد سازی - مزایا : مسکن + ناهار + شام + صبحانه + 10 روز مرخصی در ماه5 ال 6 میلیون بابت 20 روز کار دارددارددارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5056كارگاهخ امام خمینی کارگرفنیدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17 + روز5 شنبه تعطیل135حداقل سلط به یک مهارت فنی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۱۳5055دفتر كاراقتصاد ودارایی تكنسين تاسيسات لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور تاسیسات گرمایشی وسرمایشی تعمیر ونگهداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5054كارگاهچهارراه تختی مدیر فروشفوق دیپلم / لیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17135دوماه امور بازاری بیرون از شرکت است سپس شغل ثابت درون شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5053كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 12ساعته130اضافه کار با حقوق دارد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5052دفتر كارچهار باغ بالا - مجتمع کوثر مدير فني زنلیسانسمعماریزنمهم نیست8 الی 16135مسلط به اتوکد وآشنایی به انجام امور اداری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5051فروشگاهخ هاتفکارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار فروش - مامورت خارج از استان دارد با حقو ومزایابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5050دفتر كاردروازه شیراز حسابدار ساده خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 17135انجام امور عمومی حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۸5049كارگاهجنب پایانه شرق اصفهانکارگر سادهدیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 12ساعته135فاقد سرویس قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5048كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر سادهدیپلم......مردمتاهل8 الی 17035آچر بدستقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5047كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17130داشتن تجربه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5046كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر ريخته گريدیپلم......مردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5045كارخانهکیلومتر 5 جاده تهران - اصفهانکارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17130ترجیحا ساکن شاهین شهرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۷5044كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ایلیسانسبهداشت حرفه ایزنمهم نیست8 الی 17 پنجشنبه ها تعطیل135داشتن تجربه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5043كارخانهشهرک صنعتی جیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8 تا14135داشتن موتور سیکلت + گواهینامه + آشنایی با امور کارپردازی قانون كار+ هزینه بنزینداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5042كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين تاسيسات فوق دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 تا17235تسلط به تعمیر -عیب یابی - ونصب کولرهای گازی - پکیج - شوفاژ -د اکت اسپلیت وداشتن مدرک فنی حرفه ای - خودرو شخصی بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5041كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس فروشلیسانسبازرگانی و...مهم نیستمهم نیست8 تا17 پنجشنبه هاتعطیل 235فن بیات قوی- و روابط عمومی بالا- فنون مذاکرات تلفنی - قانون کار وپورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۶5040كارخانهشهرک صنعتی جیکارشناس خرید وتداركاتلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 تا17235مسلط به روش های خرید نقدی یا غیر نقدی وانبار وارزیابی تامین کنندگان- اشنا به زبان- وفنون مذاکره - مسلز به اکسل و آفیسبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۵5038كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس شيمي لیسانسشیمیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135جهت امور آزمایشگاهی وکنترل کیفیت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۵5037كارخانهدولت آبادپرسکار دیپلم......مردمهم نیست7.30الی 16240نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۷/۳5036دفتر كارخ سروش حسابدار ارشدلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17240آشنا به حسابداری پیمانکاریبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲5035كارگاهشهرک صنعتی دولت ابادجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 5325جوشکاری و تاسیساتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۷/۲5034كارگاهشهرک علمی و تحقیقاتیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمجرد8 تا 17132تسلط به فرآیندساخت قطعات ماشینکاری-آشنایی با قالب‌های صنعتی وتزریق پلاستیک-تسلط به محیط سطح‌سازی و ابر نقاط و نرم‌افزار مهندسی کتیا (CATIA)-روابط اجتماعی بالا جهت پیگیری امور خارج از شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5033كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135انجام امور عمومی شرکت اعم نظافت محل کار - پذیراییقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5032كارگاهخ بسیج مهندس الکترونیک لیسانسالكترونیکزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به برنامه نویسی تخصصصی میکروکنترل - بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5031دفتر كارخ سجاد حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداری بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5030كارگاهملک شهر راننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135اخذ وثیقه بابت تحویل نیسان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5029دفتر كارسه راه صمدیهحسابدار انبارفوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 تا 13 و15تا 18135داشتن تجربه وتسلط کافی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۱5028كارخانهشهرک صنعتی سجزیکارشناس کنترل کیفيت لیسانسمهندسی شیمی مردمهم نیست7 الی 19 19 الی 7 شیفت135ترجیحا آشنا با عملگرد دستگاه تزریق پلاستیکقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5027كارخانهشهرک صنعتی اشترجانحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5026دفتر كارخ عسکریه طراح گرافیک لیسانسگرافیکمهم نیستمهم نیست8 الی 17335تسلط به طراحی لوگو - کاتالوگ- فیلم - عکاسی ونرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5025دفتر كارخ عسکریه منشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17135مسلط به تایپ واشنا به امور پذیراییقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5024دفتر كارخ عسکریه کارپرداز (تحصیلدار)فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داری گواهینامه خودرو یال موتور سیکلتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5023دفتر كارخ عسکریه حسابدار ارشدلیسانسحسابداریهر دومهم نیست8 الی 17235مسلزط به امر قرارداد خرید وفروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5022كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر کیف وکفشدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035زرنگ وفعال باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5021كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 22135آشنای به امورانبارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5020كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 22235داشتن گواهینامه مخصوص لیفتراکقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5019كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 8تا 16 و16 تا 220350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5018دفتر كارخ فردوسی منشی شركتدیپلم......زنمهم نیست8 الی 17130انجام امور خدمات عمومی شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5017دفتر كارسه راه سیمین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135تجربه کار با سیستمهای گرمایشی وسرمایشیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5016دفتر كارسه راه سیمین مدیر فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5015دفتر كارسه راه سیمین کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در امور بازرگانی بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5014دفتر كارخ پروین حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به امور حسابداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5013دفتر كارخ پروین مهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17135تسلط به امور کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5012دفتر كارشهرک سلامت نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمجرد7 تا 15 یا 15 تا 21030جوان وعلاقمند به کار در کلینیک بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳۰5011دفتر كارمرکز شهر اصفهانکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست22 شب تا6 صبح060حتما بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5010كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه اپرتورجرثقیل سقفیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5009كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5008كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه نسوز کاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5007كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه کوره بان کوره های القاییدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335داشتن تجربه کاری بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5006كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه برقکار صنعتی دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5005كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه برقکار کوره های القاییدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535توانایی وتجربه داشتنبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5004كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک خط CCMدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17435داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5003كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک جرثقیل سقفیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535داشتن تجربه کافیبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۶5002كارخانهشهرک صنعتی کوهپایه مکانیک صنعتیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535داشتن تجربهبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۲۵5001كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7 تا 15/30135تسلط به جوشکاری آرگون + پاداش تولید داردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۲۵5000فروشگاهخ عبدالرزاق کمك انبار داردیپلم......مردمجرد8/30تا 21030بعداز دوماه بیمه می شودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۵4999فروشگاهخ احمد آباد حسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریزنمجرد10تا 21 شب130ترجیحا در محدوه شرکت باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۵4998كارخانهشهرک صنعتی سگزینظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040انجام خدمات تمیز کاری کارگاهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۲۳4997كارخانهاصفهانحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 16240حسابدار وارد به امور مالیاتی ارسال دفاتر، اظهارنامه، بیمه و ...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۹4996كارخانهشهرک رازی شهرضاکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17138در زمینه خرید دارای سابقه کار باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۹4995كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر خط تولیددیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17035بعد از سه ماه بیمه می شوندقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4994كارخانهتولیدیفرزکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست7 الی 16:40240دارای سابقه کار مرتبطبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4993كارخانهتولیدیآبدارچی دیپلمعلوم انسانیهر دومهم نیست7 الی 16:40240دارای سابقه کار مرتبطقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4992كارخانهشهرک صنعتی رازیدامپزشكدکترا و بالاتردام پزشکیمردمهم نیست7 الی 16035جهت نظارت بر عمل آوری گوشتهای ذبح شده وبسته بندی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4991دفتر كار سه راه فرودگاهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایزنمهم نیست8 الی 17130حداقل یک هارت فنی داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4990كارخانهمنطقه حبیب آباد کارشناس کنترل کیفيت فوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17135جهت کنترل رنگ قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4989كارخانهمنطقه حبیب آباد مامور خرید وتدارکاتدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17040ترجیحا بازنشستهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4988دفتر كارخ جیمنشی شركتفوق دیپلمکامپیوترزنمجرد8 تا 13 16 تا 20 شب135روابط عمومی و آشنایی به امور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸4987كارگاهارغونیه کارگر سادهدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17135حداقل داراییک مهارت فنی باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3992دفتر كاردفتر شرکت خ خرم کارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمتاهل8 الی 17140داشتن گواهینامه موتور یا ماشینقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3991دفتر كارسه راه ملک شهر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیستسه روز در هفته 237انجام کلیه امو.ر حسابداری ومسلط به پارسیان بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3990كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی030داشتن گواهی پایان خدمتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3989كارخانهنایین اپراتور cncدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17237تسلط به برنامه نویسی cncبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3988كارخانهنایین مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17237داشتن تجربه کاروتسلط به نقشه کشی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۸3987دفتر كارمیدان شهدا منشی شركتفوق دیپلمعلوم اداریزنمهم نیست9الی 18135داشتن روابط عمومی بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3986كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارمند اداری لیسانسکامپیوترزنمجرد8 الی 17135داشتن سابقه کارقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3985كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17030حداکثر 30 ساله سن قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3984فروشگاهخ جی کارشناس خوراک دام و طیورلیسانسگیاه پزشکیزنمهم نیست8 الی 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3983كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای مهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاری در اولویت استبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۷3982كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاری و آشنای به زبانبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3981كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمتاهل8 الی 17235داشتن تجربه کار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3980كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17335تجربه کافی در خصو تعمیر ونگداری تاسیسات صنعتی کارخانجاتبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3979كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارمند اداری لیسانسعلوم اداریزنمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار اداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3978كارخانهشهرک صنعتی سگزیحسابدار سادهفوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17135تسلط به انجام امور حسابداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3977كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس کامپیوترلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17135آشنایی با برنامه های کاربردی کامپیوترقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3976دفتر كاراصفهانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 تا 17235اشنا به کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3975كارخانهشهرک صنعتی سگزیمدیر کار گزینی لیسانسمدیریت دولتی و....مردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در کار گزینی بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۶3974كارخانهشهرک صنعتی سگزیمدیر مالی لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وتسلط کاملبه کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۲3973كارخانهشهرک بزرگ صنعتی اصفهان 10 نفر کارگر ريسندگي/ بافندگیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135دوروز شبکاری 7عصر تا 7 صبح دورزوز بالاعکسقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۲3972كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد نقشه کش صنعتی لیسانسنقشه کشی صنعتی خانم زنمهم نیست8 الی 17135مسلط به کتیا واینونتورقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۲3971كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهتكنسين برق / مکانیکفوق دیپلم / لیسانسبرق/ مکانیک مردمهم نیست8 الی 17135جهت نگهداری وسرویس دستگاههای سرمایشی وخنک کننده آموزش داردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3970دفتر كاراصفهانمدير دفتر دیپلم......زنمهم نیست8الی141500قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3969كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035آموزش داده میشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3968دفتر كارخ بزرگمهر حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 16235تسلط کامل به امور حسابدراریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۱۰3967كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135سامن محدوده منطقه سگزیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۵3966كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس مدیریت صنعتیلیسانسمدیریت صنعتیمردمهم نیست7/30 تا 16/30135تجربه مدیریت برنامه ریزیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۵3965كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر ویزیتور میدانیدیپلم......هر دومهم نیست7/30 تا 16/30135علاقه مند به فروش و جذب مشتریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۵3964كارخانهشهرک صنعتی منتظریه ویلاشهر کارشناس فروشلیسانسبازرگانیمردمهم نیست7/30 تا 16/30135داشتن سابقه کار مرتبط وآشنا به فنون مذاکرهقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۵3963كارخانهشهرک صنعتی جی جوشکار آرگوندیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 172350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۵3962دفتر كارخ جی نظافتچی/ تمیز كاردیپلم......مردمهم نیست8 تا17 135اخذ چک تضمین کار از کارجوقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۶/۴3961کلنیک دندانپزشکیخ بزرگمهر خدماتي وامور نظافت دیپلم / زیر دیپلم......زنمهم نیست8تا 13 یا 15تا 201400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3960كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر بسته بنديدیپلم......هر دومهم نیست8 الی 17030حداکثر سن خانم 30 وآقا 35 سال قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۳3959كارگاهخ جی حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3958كارگاهخ جیمهندس شيمي لیسانسشیمیزنمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در آزمایشگاهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3957كارگاهقلعه شورکابینت سازدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3956دفتر كارسی وسی پلحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 17330داشتن سابقه کار و آشنا به دفتر نویسیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3955كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135آشنا به قالب سازی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۶/۳3954كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مواد و متالورژِیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 الی 17135آشنا به ریخته گریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3953كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7/30الی16/30140ممکن بعدا ساعت کارشبفتی شود قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3952دفتر كاردروازه شیراز سرایداردیپلم......مردمتاهل8 الی 17145داشتن سابقه کار وغیر بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3951دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر انباردیپلم......مردمجرد8 الی 17130تخلیه وبارگیری محصولات بهداشتیبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۶/۳3950كارگاهخ امام خمینی مدير دفتر لیسانسکامپیوترزنمجرد8 الی 17135مسئول دفتر مدیر عامل آشنا به کامپیوتروامور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3949كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17135داشتن گوهینامه و تسلط به کامپیوتر در حد متوسط وفنی کار جهت تست کپسولقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3948كارگاهخ امیر کبیر کارشناس فروشدیپلم / فوق دیپلم/ لیسانس / فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمردمهم نیست8 الی 17140داشتن تجربه فروش وبازریابی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3947دفتر كاردشستانمنشي مطب خانم یا آقافوق دیپلمکامپیوترزنمهم نیست17 عصر تا 21 شب135داشتن سابقه منشی مطب در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3946كارگاهخ امام خمینی کارمند اداری ، دفتریفوق دیپلم / لیسانسحسابداری- کامپیوتر - علوم اداریزنمهم نیست8 الی 16135آشنا به امور اداری وتا حدودی به حسابداری وثبت سفارش د ردفترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۸3945دفتر كاربلوار کشاورزحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 16135تسلط به نرم افزار سپیدارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3944دفتر كارخ کاوهکارمند اداری ، دفتریدیپلم......مردمهم نیست7تا 12و 17تا 20140داشتن خط خوب و آشنا به امور اداری- ترجیحا بازنشسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3943دفتر كارخ میرداماد طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17235مسلط به شبکه های اجتماعی - واینترنت ورود - اکسل و..قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3942دفتر كارارغوانیهحسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 13 و17 تا 20135ترجیحا در محدوده مشاوره املاک ساکن باشدقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3941كارخانهمنطقه صنعتی کوهپایهکارگر چاپخانه /مقوادیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته135آشنائی با تولید مقوا قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۷3940فروشگاهخ 8 بهشت غربی حسابدار فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی15135تسلط به نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۶3939دفتر كارخ وحیدحسابدار فروشلیسانس......زنمهم نیستهشت تا چهارده045هقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۲3938دفتر كارخ بسیجکارشناس ایمنی صنعتيلیسانسایمنی وبهداشتمردمهم نیست8 الی 1734023 روز در استان محل اجرای پروژه ساکن و7 روز استراحت . پروژه ها مشهذد - تهران - بندر عباس و.. هست توافقی داردداردناهار+ شام+ صبحانه + خوابگاه
۱۳۹۹/۵/۲۱3937دفتر كارشهرک امیریهکارمند اداری ، دفتریلیسانس/ فوق لیسانسکامپیوتر/ علوم اداری و..زنمهم نیست8الی17340تسلط به ورود - اکسل وفتوشاپوآشنا به امور اداری قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۱3936كارخانهشهرک امیریه حسابدار ارشدفوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 17335مسلط به امور حسابداری پیمانکاری وآشنا به قوانین کار ومالیاتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۱3935سايراصفهانمهندس صنایعلیسانسصنایعمردمهم نیستتمام وقت338-- آشنایی با برنامه ریزی و کنترل پروژه و نرم افزارهای مرتبط -- آشنایی با طرح ریزی و کنترل فرآیندهای سازمانی -- آشنایی به فرآیندهای بهبود و بهره وری -- آشنایی و تسلط بر اصول ارزیابی عملکردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3934دفتر كارخ شیخ بهاییمهندس الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الكترونیکمردمهم نیست8 تا17235تسلط به برنامه نویسی- میکرو کنترلها arm- avr و ساخت بردهای الکترونیکی - تسلط به زبان - کارا تجهیزات ls- plc ومدیریت داده وسیستمهای انتقال نیروبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3933كارگاهخ شیخ بهاییبرقکار صنعتی فوق دیپلم / لیسانس/ فوق لیسانس برق مردمهم نیست8 تا17335تسلط به به برنامه نویسی plc وماژولها- سنسورها - سیستمهای کنترلی صنعتی آشنایی با سیستمهای نیوماتیک وهیدرولیک ومحرک وموتورهای acوdcبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3932دفتر كارخ شیخ بهایینقشه کش صنعتی لیسانسمکانیک/- نقشه کشی - مکاترونیک مردمهم نیست8 تا17235تسلط کامل به نرم افزارهای تخصصی و سه بعدی - اتوکد وروشهای ساخت وتولید بالاتر از قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3931كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت اپراتور تولیددیپلماظهار نشدههر دومهم نیست۸الی ۱۸145تعهد کاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3930دفتر كارخ باهنرکارمند اداری مسلط به زبانلیسانسزبان وادبیات انگلیسیزنمهم نیست8 الی 14135تسلط به زبان انگلیسی وعربیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3929كارخانهشهرک صنعتی جی تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست24ساعت کار 48استراحت135جهت اپراتوری دستگاه ترجیحا به plc آشنا باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3928كارگاهخ بسیجپرسکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135حقوق قانون کار + بیمه + اتاق خواب برای کارگران فاقد مکانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3927كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد انباردار صنعتیدیپلم / فوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135حتما انبارداری با سیتم کار کرده باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۲۰3926كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد مهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در استخدام تاثیر گذار استبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3925كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد 10 نفر کارگر ساده / ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17035حداقل یک مهارت فنی داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3924كارخانهشهرک صنعتی جی 50 نفر کارگر ريسندگيدیپلم......مردمهم نیست8صبح تا 8 شب وبالعلکس0352نوبت روز کار 2 نوبت شب کار ودوروز استراحت قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3923كارخانهخمینی شهرتراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17240تسلط به نقشه خوانی داشته باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3922كارخانهخمینی شهرکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوتر/ بازرگانیزنمهم نیست8 الی 17135آشنای به امورفروش قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3921كارخانهخمینی شهرمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17335داشتن توانائی در حوزه مکانیک صنعتی وهیدرولیکبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3920كارخانهخمینی شهرجوشکار برق /co2دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135تسلط کامل به جوشکاری برق یا co2بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۹3919كارخانهخمینی شهرمدير برنامه ريزيلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / مردمهم نیست8 الی 17535داشتن سابقه کار الزامی مرتبط با شغل الزامی است بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۶3918كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادآبدارچی دیپلم......زنمجرد7.30الی 15.30545نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3917كارخانهروشن دشت کارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035داشتن توانایی لازمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3916كارخانهشهرک صنعتی سه راهی مبارکهمدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17735داشتن 5 تا 7 سال سابقه حسابداری بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3915دفتر كارخ جی حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمتاهل8 تا 13135بیمه وحق طبق اداره کار مطابق ساعت کار انجام شدهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۴3914كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت راننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240حتماگواهی نامه ویژه وتجربه کاری داشته باشد قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۳3913كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 صبح تا 17237مسلط به ورد و اکسل با روابط عمومی بالا قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3912كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت تعمیر ونگهداری ( نت )فوق دیپلم / لیسانسبرق - قدرت- الکترونیک - مکانیک -تاسیسات مردمهم نیست8 الی 17335فارغ التحصیل یکی از رشته های تحصیلی فوق یا فنی باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3911كارگاهپل تمدنکارگر خط تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17130جوان وبادقت و انگیزه کار داشته باشد قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3910دفتر كارخ سپه سالارمنشی شركتلیسانسکامپیوترمردمتاهل8 الی 16135پوشش رسمی داشته باشد وروابط عموی خوب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3909دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 16135به امور اداری آشنا باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3908دفتر كارخ وحید حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست8 الی 14135تساط به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3907كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035جهت حمل وبارگیری روغنقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3906كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035جهت حمل وبارگیری روغنقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3905كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17235حداقل دوسال سابقه کار ادارری داشته باشد وآشنابه کامپیوترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3904كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد تراشکار دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17235آشنا به قالب سازی وتراشکاری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3903كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 8 ساعته130سلامت جسمانی وحتما بومی باشد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3902كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان شرکت/ کارخانهدیپلم......مردمهم نیستشیفت 24 ساعته150حتما باز نشسته باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3901كارخانهشهرک صنعتی سه راه مبارکهکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی16135داشتن سابقه کار وروابط عمومی مطلوبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱۲3900دفتر كارخ بزرگمهر طراح داخليلیسانسمعماریمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه ودانش لازمقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3899كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانسصنایعمهم نیستمهم نیست8 تا17135آشنایی به اکسل و سیستمها وروشهاقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۸3898كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت تكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا17135تسلط به نقشه کشی تخصصی اتوکد - اینونتور وشناخت ابزار صنعتی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۸3897كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت یا 8 ساعته135آشنا به ماشینهای صنعتی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۸3896كارگاهخ کاوهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستدوشیفت کاری 8 تا 16 یا 16تا 23035پرکردن بطری وبسته بندی دوغقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3895كارخانهمنطقه صنعتی کمشچهکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا17035توانایی وعلاقمندی به کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3894كارگاهخ امام خمینی خدماتيدیپلم......مردمهم نیست8 تا170355 شنبه ها تعطیلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3893كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 تا17135امکان ماموریت به شهرستانها قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3892كارخانهشهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 تا17135سپردن وثیقه جهت تحویل خوردوقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3891كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 تا17135داشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3890كارخانهشهرک صنعتی سجزیتكنسين مكانيكفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3889كارخانهشهرک صنعتی سجزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 تا171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3888فروشگاهخ احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 تا 13/30 و 15 تا 17235تسلط به حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3887فروشگاهخ هاتفحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 تا 13/30 و 15 تا 17335تسلط به آفیس وداشتن روابط عمومی خوبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3886كارخانهشهرک صنعتی رازیکارشناس فروشلیسانس......زنمهم نیست7.30-15340سابقه کاری- امکان مسافرت به شهرهای مختلف- تعهد- فن بیان خوبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3885كارخانهشهرک صنعتی رازیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست7.30-15340مسیولیت پذیری- سروقت بودن و تعهد کاری- رانندگی عالیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۸3884كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مردمهم نیست7.30-15340مسیولیت پذیر، فنی خوبقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۷3883كارخانهشاهین شهر خیاطدیپلم......مردمهم نیست6 صبح تا 14130سلامت جسمی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۷3882سايراصفهانخانه دار هتلدیپلم......زنمهم نیست9تا 17145انجام امور خانه داری هتلقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۵/۷3881سايراصفهانخدماتيدیپلم......مردمهم نیست8 تا16040انجام امور نظافت هتلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۷3880هتلاصفهاننگهبان هتلدیپلم......مردمهم نیست15تا 23040ظاهری مرتب وخوش تیپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۶3879كارگاهخ بسیجکارگر فنی و ماهردیپلم......مردمهم نیست8 تا 17135داشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۶3878كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 تا17135تسل به کویل ومیکرومترقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۶3877كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد مکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا17135داشتن تجربه کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۶3876كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد اپراتور تولیددیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 تا17135داشتن حداقل یک مهارت فنی الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۴3875كارخانهشهرک صنعتی مبارکه20 نفر کارگر( اپراتورخط تولید )دیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی 8 ساعته035حقوق قانون کار + بیمه + ناهار + سرویس + بسته حمایتی + اضافه کاری با حقوق در صورت لزومقانون كارداردخیابان ها ومیادین اصلی شهردارد
۱۳۹۹/۵/۱3874كارخانهشهرک صنعتی جی اپراتورخط تولیدتجهیزات برق 10 نفردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 18030حقوق قانون کار + بیمه + سرویس + اضافه کاری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱3873كارگاهمنطقه صنعتی امیر کبیر5 نفر تراشکار ماهر دیپلم......مردمهم نیست7/30تا18337تراشکارماهر وباتجربه وتسلز به بویرینگ کار وفرزکاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱3872كارخانهشهرک صنعتی سگزیمکانیک صنعتیدیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17327داشتن تجربی مکانیک صنعتی شرکتها بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱3871كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست6 الی 18135ناهار + سرویس + پاداش ماهیانه + بیمه + ناهار قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۵/۱3870كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیستگردشی 12 ساعته 335حداقل تسلط به یکی از مهارتهای فنی جوشکاری - برق و...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱3869سايراصفهانطراح گرافیک فوق دیپلمگرافیکمهم نیستمهم نیست8.30الی14240مسط به این دیزاین وفتوشاپ وایلستریتورقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۵/۱3868سايرتبلیغاتمنشی شركتدیپلم......زنمهم نیست8.30الی17.30140مسلط به فتوشاپ و افیسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3867كارخانهمنطقه صنعتی صفه کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135علاقه مند بکار و سلامتی جسمیقانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3866كارخانهمنطقه صنعتی صفه کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 17235داشت حداقل یکی از مهارتهای پرنیاز تراشکاری - جوشکاری و..قانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3865كارخانهمنطقه صنعتی صفه دوزندهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135تسلط به دور دوزی پارچه و راستا دوزیقانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهردارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3864كارخانهمنطقه صنعتی صفه رویه كوب مبلدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140تسلط به رویه کوبیقانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهردارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3863كارخانهمنطقه صنعتی صفه پیستوله کار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن حداقل یک سال سابقه کار قانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3862كارخانهمنطقه صنعتی صفهانبادار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه انباردار یقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3861كارخانهمنطقه صنعتی صفه جوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17145داشتن تجربه مهم است سن تا حد 45 سال بالاتر از قانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3860كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135ترجحا فارغ التحصیل دانشگاه معتربر دولت یا آزاد وتتسلط کامل به نرم افزار های تخصصیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3859كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست7:30 الی 18:30128علاقه مند به کار در محیط صنعتی، آسنا به ابزار و تجهیزان صنعتی، آچار به دست، دارای فیزیک بدنی سالم و مناسب جهت تسلط فیزیکی به کار قانون كارداردسه راه ملک شهرندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3858دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس فروشلیسانسمدیریت بازاریابیزنمهم نیست8 الی 16:30230آشنا و مسلط به فرایندهای فروش و بازاریابی، مسلط به نرم افزارهای آفیس، علاقه مند بکار تیمی، خلاق و علاقه مند به یادگیری، دارای روابط عمومی خوب و مهارت در مذاکره قانون كارداردسه راه ملک شهرندارد
۱۳۹۹/۴/۳۱3857كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباداپراتور cncفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست7:30 الی 18:30135آشنا به دستگاه های CNCقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۸3856فروشگاهپاساژ آزادیکارپرداز (تحصیلدار)دیپلم......مردمهم نیست8تا13 و16تا 20037داشتن موتورلازم است هزینه پرداخت میشودقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۸3855كارگاهسه راه پینارتنگهبان کارگاهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست17 عصر تا 7 صبح045بازنشسته توانمند باشدیک میلیون وهشتصدنداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۸3854دفتر كارخ کاوهحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۸3853فروشگاهخ لاهورکمك انبار داردیپلم......مردمجرد8 تا 16 یا 16 تا 22025انجام امور انبار داری وصندوق داری فروشگاهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۶3852كارخانهشهرک صنعتی علویجه10 نفرکارگر خط تولیددیپلم / زیردیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت040شام + ناهار+حق شیفت + بیمه + سرویس - محل مصاحبه اصفهان - دفتر شرکت- قانون كارداردمیادین وخیابانهای مهم شهردارد
۱۳۹۹/۴/۲۵3851كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست6:30 الی 18:30229رعایت کلیه موارد قانونی و در برخی موارد مزایای مازاد بر قانون کارقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۴3850كارگاهمنطقه صنعتی المهدی ( هسته )کارگر فنی و ماهردیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 18135آموزش لازم توسط شرکت انجام میشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۴3849كارخانهحبیب آباد کارمند اداری ، دفتری خانملیسانسعلوم اداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به امور اداری وکامپیوترقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۲۴3848دفتر كارخ امام خمینی کارمند اداری ، دفتری آقالیسانسعلوم اداری - کامییوترو..مردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه امور اداری وکار با کامپیوتر وپاسخ گوی ارباب ورجوعقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۲3847كارخانهخ جیتحلییل سیستم وتولید محتوالیسانسکامپیوترزنمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه تولید محتوا ومدیریت شبکه های اجتماعیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۲3846كارخانهشهرک صنعتی جی مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرق - الکترونیکمردمهم نیست8 الی 17135حتما plc کار کرده باشدبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۲3845كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فنی و ماهردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035داشتن حداقل یک مهارت فنی لازم استخدام است بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲۲3844كارخانهشهرک صنعتی جی کارگرساده (بسته بندي کارتن )دیپلم......مردمجرد8 الی 17025کار گر ساده جهت تولید کارتن قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۲۲3843كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد سیم پیچدیپلمفنی وحرفه ایمردمجرد8 الی 17135آشنائی با سیم پیچی تابلوبرققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3842دفتر كارخ آل خجندحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 161350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3841كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وتسلط به کلیه امور حسابداریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3840كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورتولید ماسکدیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی135داشتن حداقل یک مهارت فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3839كارخانهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر فنی و ماهردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17130حداقل دارای یک مهارت فنی جوشکار.تراشکار . قلاویزکرقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3838دفتر كارسه راه صمدیهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه حسابداری پیمانکار ی و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3837كارخانهشهرک صنعتی رازیکارگر فني وماهردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن حداقل یک مهارت فنی جوشکاری - قلاویز کار - سنگ کارو...قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3836كارخانهشهرک صنعتی رازیکارمند اداری ، دفتریلیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17235تسلط به اکسل وروابط عمومی بالا وسلامت جسمی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3835كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفرج کاردیپلم......مردمهم نیست8تا 19135اصافه کار داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3834كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور مخزندیپلم......مردمهم نیست8تا 19135اضافه کاری داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3833كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپرارتور دستگاه ترانسفردیپلم......مردمهم نیست8 الی 19135اضافه کاری داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3832كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتور دستگاه تزریقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 19135اضافه کار داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3831كارخانهشهرک صنعتی مبارکهمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در الویت استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3830كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لولهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 19135اضافه کاری داردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3829كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به حقوق ودستمزدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۸3828كارخانهاصفهان-دولت آبادتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست7.30الی15.30245نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۷3827كارخانهپایانه شرق اصفهاناپرتور سیستم سرمایشیدیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمردمهم نیست2روز شب کار 2روز روز کار 2روز استراحت035سپردن وثیقه 100 میلیون بعد از آموزش 5 روزهه وپذیرشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۷3825فروشگاهخ صارمیهحسابدار پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیستپاره وقت235قرارداد پاره وقت بسته میشودتوافقینداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۷3824كارگاهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر ساده 10 نفردیپلم / زیردیپلم......مردمهم نیست8 تا17030انجام کار در سالن تولید مصالح پیش ساخته وکارگرترجیحا ساکن شاهین شهر باشدقانون كاردارداز شاهین شهر داردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3823كارخانهشهرک صنعتی علویجه2 نفر کارشناس کنترل کیفيت (کارشناس شیمی)لیسانسمهندسی شیمی مردمهم نیست8 تا17135عدم معافیت پزشکیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3822كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر ريسندگي / رنگ رزی دیپلم / زیر دیپلم......مردمجرد8 الی 18135عدم اعتیاد به سیگار و.. حتما مجرد باشد ترجیحا ساک خوراسگانقانون كار+بیمه+ سرویس + اضافه کار یدارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3821دفتر كارخ مصلیراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17045داشتن نیسان جهت تحویل فرش به مشتریان الزامی استتوافقی داردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3820سايرجاده اصفهان نائینکارمند اداری ، دفتریفوق دیپلمکامپیوتر/ علوم اداری و..مردمهم نیستیکهفته 6صبح تا 14 یکفهته 14 تا 22135آشنائی نسبی به کامپیوتروحسابداری وامور اداری قانون كاربدون سرویسداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3819دفتر كارخ جابر انصاریتكنسين الكترونيك فوق دیپلمالكترونیکمهم نیستمهم نیست9الی 17135آشنا به امور فنی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3818كارخانهپالایشگاه اصفهان 20 نفر کارگر ساده آقاسیکل یا دیپلم......مردمهم نیست7/30 تا 17035کارگر ساده .فنی در زمینه بتون ریزی -داشتن گواهی پایان خدمت یا معافیت لازم است قانون كار+بیمه + ناهار + سرویسدارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3817دفتر كارخ جابر انصاری کارشناس فروشلیسانسبازرگانیزنمهم نیست9 تا17135داشتن سابقه فروش درالویت است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3816دفتر كارخ جابر انصاری طراح وب سايتلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست9 تا17135طراحی سایت وانجام امور مربوط به فضای مجازیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۴3815كارخانهتولید5 نفر کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8الی16037بدون معافیت پزشکیقانون كارداردفعلا از شاهین شهر دارد اصفهان هم سرویس میگذاریمندارد
۱۳۹۹/۴/۱۱3814كارخانهشهرک صنعتی جی مکانیک صنعتی آقا با سه سال سابقهلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 18337داشتن تجربه 3 کار مرتبط با مهارت مکانیک صنعتی بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیددارداکثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۹/۴/۱۱3813كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس مواد ومتالورژی لیسانس/ فوق لیسانس آقامواد و متالورژیمردمهم نیست8 الی 18/30337داشتن تجربه 3 سال کار مرتبط با رشته وحداکثر سن 37بالاتر از قانون كار+ ناهار + سرویس + پاداش تولیددارداکثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۹/۴/۱۱3812كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به کلیه امور حسابداری - امور مالیاتی - وگزارش فصلی و....قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3811دفتر كارخ عسکریه حسابدار لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 تا 17135اشنا به حسابداری فروش ومسلط به امور حسابداریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3810دفتر كارخ طالارحسابدار خانم/ اقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست7/30 الی 3016135تسلط به امور حسابداری - تهیه صورت مالی ونرم افزار اکسل قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3809كارخانهخ شریعتی جنوبی منشی شركتلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زنمهم نیست8 الی 16135اشنا به امور اداری - کامپیوتر وروابط عمومی بالا وترجیحا ساکن محدوده شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3808كارخانهشهرک صنعتی سگزی5 نفر کارگر خط تولید دیپلم......مردمهم نیست8 الی20035فاقد سرویس وناهار ترجیحا ساکن محدوده شرکت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3807دفتر كارخ مهر آباد سرایداردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17140انجام نظافت شرکت وپذیرائی از کارکنانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3806دفتر كارخ مهر آبادنگهبان شرکت/مجتمع " بازنشسته"دیپلم......مردمهم نیستشیفت 12ساعته145بازنشسته باشد یک میلیون ونیم نداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱۰3805دفتر كارخ مهر آباد تكنسين تاسيسات حرارتي وبرودتي دیپلمتاسیساتمردمهم نیست8 الی 17145داشتن تجربه واطلاعات فنی دز زمینه تاسیسات ساختمانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۸3804كارگاهشهرک علمی تحقیقاتی مهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی16235تسلط به نقشه کشی صنعتی تخصصی مکانی اعم از کتیا - سالید ورد- و...قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۴/۸3803كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران نگهبان شرکت/مجتمعدیپلم......مردمهم نیست24ساعت کار 24 استراحت050داشت توانایای لازم قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۸3802كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران فروشندهدیپلم......مهم نیستمهم نیست9تا 13و16تا20135روابط عمومی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۸3801كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادنیروکار فنی (پرس کار- خم کار -کار باگوتیندیپلم......مردمهم نیست8 الی 172400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۸3800كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران انبادار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۷3799كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس کنترل کیفيت لیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17235تسلط به نقشه کشی ونقشه خوانی- آشنا با ابزار ها ی انداززه گیری - بالاتر از قانون كارداردنقاط مهم شهردارد
۱۳۹۹/۴/۷3798كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد 10 نفر کارگر خانم وآقا خط تولید وبسته بندیدیپلم......هر دومهم نیستدوشیفیت 7 تا 14 و14 تا 12 شب030ناهار + شام= سرویس + بیمه + حقوق قانون کار سفته 100میلیون جهت ضمانت کار نیاز است قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۷3797كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس نساجیلیسانسنساجیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کافی در کارخانه جات نساجیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۷3796فروشگاهخ هاتف فروشندهدیپلم......مردمهم نیست9الی 17030سه میلم ن حقوق + بیمه وپورسانتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۷3795كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الی 19030توانائی بدنیقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۴3794كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس ایمنی صنعتي آقالیسانسایمنی صنعتیمردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کافی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۴3793كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر ساده / فنی دیپلم / زیر دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135دیلم فنی دراولویت استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۴3792كارگاهمشتاق سوم خدماتي وامو نظافت کارگاه (بازنشسته )دیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمتاهل8 الی 17055حتما بازنشسته باشد وترجیحا ساکن اطراف پینارتیک میلیون وپانصدنداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۴3791كارخانهشهرک صنعتی اشترجان حسابدار ارشد آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17235داشتن پایا خدمت - وساکن محدوه زرین شهربالاتر از قانون کاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۴3790فروشگاهاتوبان ذوب آهنحسابدار خانم پاره وقتفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 14135تسلط نسبی به امور حسابداری وفاکتوزنی- ترجیحا ساکن محدوه اتوبان ذوب آهنقانون كاربراساس میزان ساعت کارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۴3789دفتر كارمجتمع کوثر کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزنمجرد8 الی 17135داشتن سابقه کار مناسب با عنوان شغلیبالاتر از قاون کارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۴3788كارخانهمنطقه صنعتی خمینی شهرمیدان صنعت خ حافظحسابدار ارشد خانم لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به دفتر نویسی وبویژه تسلط به امور مالیاتبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۴3787كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانس/ فوق لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کار در اولویت استبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲3786كارخانهشهرک صنعتی جی راننده میکسردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه رانندگی با میکسر جهت تخلیه بتونقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۴/۲3785كارخانه جی شرقیکارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8 الی 20130جهت براگیر وتخلیه بار به انبارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲3784دفتر كارمیدان انقلابکارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به کامپیوتر - داشتن روابط عمومی خوب وسابقه کارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲3783كارگاهخ احمد آبادتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17130داشتنم تجربه تراشکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲3782كارگاهخ احمد آبادکارگر سادهدیپلم......مردمجرد8 الی 17130اضافه کاری داردبا حقوققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۲3781كارگاهارغوانیه - شهک صنعتی نیک اندیشکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 171300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱3780سايرشهر اصفهانراننده ایسوزو/نیساندیپلممهم نیستمردمهم نیست9 تا 14 و17تا 20140تحویل بازیافت از درب منازل وانتقال به انبار با وانت شرکت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۴/۱3779كارگاهاصفهانکارگر سادهدیپلممهم نیستزنمهم نیست8 الی ۱۷ 135نیاز به مهارت نیست آموزش لازم داده میشودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3778دفتر كارشهرک صنعتی سجزیحسابدار ارشد خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17235تسلط به امور حسابداری قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3777كارگاهخ امام خمینی کارگر خط تولید 2 نفر خانمدیپلم......زنمهم نیست8 تا17235جهت کنترل کیفی قطعات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3776كارخانهشهرک صنعتی سجزیاپراتور تولیددیپلم......مردمجرددوشیفت 12 ساعت135ترجیحا جوشکار وساکن محدوده مزرعه شور وقجاورستان باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3775كارگاهخ عبد الرزاق خدماتيدیپلم......مردمهم نیست8 تا17035انجام امور نظافت کارگاه وآبدارچیقانون كار+ اضافه کاریداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3774دفتر كارخ مشتاق خدماتيدیپلم......مردمتاهل8 تا17140جهت امور پذیرایی ونظافت شرکت وسایر امور- نداشتن سابقه کیفری قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3773دفتر كارخ مشتاق راننده سمند با خودرودیپلم / زیردیپلممهم نیستمردمتاهل8 تا17140داشتن خودرو سمند مدل 96 به به بالا جهت جابجایی کارکنان و سایر امورشرکت وداربودن سلامتی وعدم سو پیشینه4 تا 5 میلیون + هزینه بنزینداردندارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3772فروشگاهمیدان احمد آبادحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9 تا 18135آشنا به نرم افزار آسانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3771كارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادمونتاژکارفوق دیپلم برقمردمهم نیست7.30 الی 1650-قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۷3770كارگاهبهارستان مهندس مکانیکفوق دیپلم / لیسانسساخت و توليدمردمهم نیست8-17135دارای روحیه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۶3769دفتر كارخ میر دامادکارمند فروشفوق دیپلممدیریت بازرگانیهر دومهم نیست8.30 لغایت 16.30240آشنایی با اصول فروش و جذب مشتری در زمینه فروش کالای صنعتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۶3768كارخانهشهرک سجزیپاشش کاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 170400قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۶3767كارخانهشهرک سجزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 5040نیروی خدماتی. زرنگ و کاریقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3766كارخانهشهرک صنعتی سجزیتزریقکار دیپلم......مردمهم نیستدوشیفت 12 ساعت135داشتن تجربهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3765كارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادانباردار صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 تا172350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3764كارگاهخ امام خمینی رنگ کار استاتیکدیپلم......مردمهم نیست8 تا17235داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3763فروشگاه8بهشت شرقیکارگر سادهدیپلم......مردمتاهل8 تا 13 و16 تا 20035ساکن محدوده 8 بهشت باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3762كارگاهخ بسیج" تراشکار - جوشکار" اپراتور سری تراش-دیپلم......مردمهم نیست8 تا17135داشتن تجربه کاری قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3761فروشگاهدروازه تهرانانبادار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا171550قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3760كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 تا17135تسلط به نقشه کشی کتیابالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3759فروشگاهدروازه تهرانتحصيلدار /کارپردازدیپلم......مردمهم نیست8 تا17140داشتن موتور سیکلت الزامی است هزینه بنزین و تعمیرات به عهده شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3758كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارشناس بهداشت حرفه ای لیسانسبهداشت حرفه ای زنمهم نیست8 تا17240داشتن سابقه کاربالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3757كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد سرشیفت کارگران دیپلم / زیردیپلمفنی حرفه ایمردمهم نیست8 تا17240داشتن سابقه کارقانون کارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3756كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد کارگر ريسندگي 30 نفردیپلم......مردمهم نیستسه شیفت گردشی035عدم اعتیاد - سلامت جسمی- داشتن پایان خدمتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3755فروشگاهروشن دشتحسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمهم نیست9تا 13و16تا 18135مسلط به نرم افزار امینقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3754فروشگاهچهارراه گلزار فروشندهدیپلم......هر دومجرد9/30 تا 14/30130ذاشتن تجربه فروشندگیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3753سايرمشتاق سومراننده ایسوزو/نیساندیپلم......مردمهم نیستمعمولا 7 تا 17245ترجیحا ساکن محدوده مشتاق سوم یا ابشار سومقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3752كارگاهخ امام خمینی - خ صنعت گراناپراتور cncدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3751كارگاهخ امام خمینی - خ صنعت گرانطراح صنعتيلیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 18135تسلط به طراحی صنعتی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3750كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیررنگ کار استاتیکدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17535داشتن تجربه کاریبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۵3749كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرنقشه کش صنعتی فوق دیپلممکانیکمردمجرد8 الی 17135تسلط به نقشه خوانی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۲3748كارگاهخ جیفرزکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 20135،قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۲3747كارخانهشهرک صنعتی سروش بادرانانبادار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17130داشتن تجربه انبار داریقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۲3746كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر بسته بندي خانم دیپلم......زنمهم نیست8 الی 17130،قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۲3745كارخانهشهرک صنعتی سروش بادران10 نفرکارگر خط تولید مواد غذایی دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17130،قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۲۱3744کارخانهشهرک صنعتی سجزیمهندس کامپیوتر نرم افزارلیسانس یا فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 17135تسلط،و تجربه در زمینه شبکه ، برنامه نویسی،و،،،قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۲۱3743فروشگاهبروان شمالی حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط،و تجربه حسابداریقانون كار داردهزینه ایاب وذهابندارد
۱۳۹۹/۳/۲۰3742كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلماظهار نشدهمردمهم نیست8 الی 15240نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۹3741مغازهاصفهاناپراتور فروش دیپلممهندسی کامپیوترزنمهم نیست8030داردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۹3740كارخانهسپاهان شهرمهندس مکانیکلیسانسساخت و توليدمردمهم نیست8 الی 19235نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۹3739كارخانهسپاهان شهرحسابدار لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17535مسط به نرم افزار آسا مسلط به حقوق و دستمزدبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۳3738دفتر كارخ هاتفبازاریاب لیسانسبازرگانی و...مردمهم نیست8-14نوبت صبح/16.30-20نوبت عصر230ندارد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3737كارخانهشاهین شهر خ مخابراتحسابدار ارشدفوق لیسانسحسابداریمردمهم نیست7/30 تا16/40235حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3736كارخانهشاهین شهر خ مخابراتمهندس برق 2 نفرفوق لیسانسبرقمردمهم نیست7/30 تا 16/30235حتما فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی ومعدل بالای 16بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3735كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس بازرگاني داخليلیسانسبازرگانیزنمهم نیست8 الی 16135حتما مسلط به زبانقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3734كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسمدیریت فن آوری اطلاعات ( it)زنمهم نیست8 الی 16130داشتن سابقه کار در اولویتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3733كارخانهشهرک صنعتی جی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الی 16135داشتن تجربه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3732كارخانهشهرک سروش بادرانکارشناس فروشلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کار فروشبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3731كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس صنايع لیسانس/ فوق لیسانسصنایعمردمهم نیست8 الی 17030نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3730كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس برقلیسانس/ فوق لیسانسبرقمردمهم نیست8 الی 170300قانون كاردارددروازه تهران - خ کاوهدارد
۱۳۹۹/۳/۱۲3729كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت مهندس مکانیکلیسانس/ فوق لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 170300قانون كاردارد دروازه تهران - خ کاوهدارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3728كارگاهفلکه دانشگاه صنعتیتراشکار دیپلممکانیکمردمهم نیست8:30 الی 17:15537پنج شنبه ها تعطیلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3727كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازفرزکار دیپلمساخت و توليدمردمهم نیست7 الی 19538فرزکار ماهر و آشنا به دستگاه بورینگبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3726كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست7 الی 19230تراشکار نیمه ماهر با 2 سال سابقه مورد قبول می باشدبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3725كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازکارشناس دفتر فنيلیسانسساخت و توليدمردمجرد7 الی 19032فوق دیپلم یا لیسانس - بدون سابقه کار نیز جهت مصاحبه معرفی شود بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3724کارخانه شهرک صنعتی مورچه خورت کارگر ریسندگی 50 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مرد مهم نیستشیف گردشی ( 2روز 6تا 18) ( 2 روز 18 تا 6صبح ) 2 روز تعطیل 130افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كاردارددروازه تهران - خ کاوه ندارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3723فروشگاهاصفهان خدمات پس از فروش ( نمايندگي )دیپلمالكترونیکهر دومهم نیستاداری 125افرادی با سن 20 سال به بالا بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3722كارخانهپلیس راه اصفهان شیرازکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمردمهم نیست7 الی 19538اشنا با ابزارهای اندازه گیری و اشنایی با فرایندهای کنترل قطعات صنعتیبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۳/۱۰3721كارگاهشاهپور جدیدتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17540استاد کار و مسلط بر تمامی امور فنی مربوطه بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۸3720دفتر كارسجادکارشناس تحقيق وتوسعهلیسانسمکانیکمهم نیستمهم نیست۸ الی ۱۶035تسلط کامل به زبان انگلیسی و تحقیقات و سرچ اینترنتیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۸3719كارخانهشهرک صنعتی جی 10 نفر کارگر خط تولیددیپلممهم نیست مردمهم نیستسه شیفت گردشی 8 ساعته030عدم اعتیاد - نداشتن معافیت پزشکی - داشتن دیپلم الزامی است وساکن محدوده سرویس شرکت باشدقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۸3718فروشگاهخ کهندژحسابدار خانم ( پاره وقت )فوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست9 تا 16135پاره وقت محل سکونت ترجیحا نزدیک فروشگاه باشدیک میلیون وپانصدداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۷3717جایگاه سوختاتوبان اصفهان - شیراز- قلعه شوراپراتور جایگاه سوختدیپلممهم نیست مردمهم نیست7/30 تا 16/30335حتما سابقه در شرکتها مختلف داشته باشدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۷3716دفتر كارمیدان برازندهحسابدار فوق دیپلمحسابداریمردمهم نیست8 الی 16335تسلط به امور حسابداری + نرم افزار پارسیان + ورود واکسل وقبول ماموریت کاریبه خارج استان قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3715رستورانخ حکیم نظامیسالن داردیپلممهم نیست هر دومجرد16 تا 24 شب030حتما مجرد وعلاقه مند به کار ودر محدوده رستوران ساکن باشدقانون كارداردنداردیک وعده شام
۱۳۹۹/۳/۶3714دفترشرکتدفتر شرکت خ سجاد مترجم زبان انگليسیلیسانسزبان وادبیات انگلیسی و..زنمهم نیست8 الی 16135تسلط به مکالمه وترجمه+ ترجمه + اینترنت قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3713كارگاهخمینی شهرتراشکار دیپلمتراشکاریمردمهم نیست8 الی 17235مسلط به نقشه خوانی-با سابقهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3712دفتر كارهشت بهشت شرقیانبادار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا 17045نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3711دفتر كارشمس آبادیکارمند اداری ، دفتری لیسانسکامپیوتر و..زنمجرد9 الی 13 ، 14 الی 18135روابط عمومی بالا ، تسلط نسبی به زبان انگلیسی ، تسلط به نرم افزارهای آفیس ، روحیه کار گروهیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3710دفتر كارشمس آبادیطراح گرافیک لیسانسگرافیک و.مهم نیستمجرد9 الی 13 ، 14 الی 18135مسلط به فتوشاپ و نرم افزارهای طراحیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3709دفتر کارگاه شرکتهشت بهشت شرقینگهبان شرکتدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17 + روزهای تعطیل1400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3708کارگاهخ بسیجکارگر فني آشنابه قلاویزکاری وسوراخ کاریدیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 171400قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۳/۶3707كارخانهشهرک صنعتی بزرگ شمال اصفهانکارگر سادهدیپلمریاضی فیزیک و...مردمهم نیست8 الی 17140شنبه تا چهارشنبه - پنچ شنبه ها تعطیلقانون كارداردفعلا ندلردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۱3706كارگاهخمینی شهرانباردار صنعتیدیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235-قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۱3705دفتر كارخیابان کاوهکارشناس فروشدیپلممدیریت بازرگانیمردمهم نیست8 الی18345دارای سابقه کار موفقبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3704دفتر كاراستانداری فرشادیمنشی شركت خانمدیپلم......زنمهم نیست۸:۳۰تا۱۳_۱۵:۳۰_۱۸:۳۰120ندارد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3703دفتر كاردروازه تهرانپشتيبان كارتخواندیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035بازدید از کارتخوان فروشگاهها وارائه سرویس به مشتریانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3702دفتر كاردروازه تهران2 نفر کارمند اداری ، دفتری ( آقا )لیسانس/ فوق لیسانسکامپیوترمردمهم نیست8 الی 16035شم مدیریتی داشته باشد -توان مدیریت بر کارکنان پشتیبان دستگاه کارت خوان فروشگاههابالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3701كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژی ( آقا / خانم)لیسانس/ فوق لیسانسمواد و متالورژیمهم نیستمهم نیست8 الی 16135سرویس از دروازه شیراز دارد بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3700كارخانهشهرک صنعتی جی 10 نفرکارگر ريسندگيدیپلممهم نیست مردمهم نیستدوشیفت کاری گردشی 8صبح تا 8 شب وبالعکس135عدم اعتیاد به سیگار و مواد مخدر- پایان خدمت قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۳۰3699دفتر كارهشت بهشتمنشی شركتدیپلم......مردمهم نیست9 الی 18130روابط عمومی و قدرت تحلیل بالا ؛ ارتباط موثر با مشتریان ؛ پیگیرومسئولیت پذیر؛ توانایی مدیریت امور موازی ؛ رسیدگی به پروژه ها یا مراکز وابسته قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3698كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمهم نیستمهم نیست7/30 تا 16/30135داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3697كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8الی18:30540منظمبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3696دفتر كارخ فروغی کارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135درشته های فنی مدرک معتبر داشته باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3695كارخانهخ هشت بهشت شرقی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمجرد8 الی 16/30135داشتن سابقه کار وتسلط به نوآورانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3694کارخانهشهرک صنعتی محمود آباد کارشناس کنترل کیفیلیسانس/ فوق لیسانسمواود ومتالورژیمرد مهم نیست7 الی 16135داشتن سابقه کار قانون كاردارددارد دارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3693كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 16240داشتن سابقه کار در زمینه نگهبانی قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3692كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد مدیر روابط عمومیفوق دیپلمروابط عمومی مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار مرتبطقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3691كارخانهشهرک صنعتی محمود آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 16230تجربه کار قابل قبولقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3690كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت رانند لیفتراکدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 16230داشتن گوهینامه وتجربه کار الزامی استقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3689كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورت 5 نفرکارگر فني(جوشکار -برقکار -تاسیسات)دیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست7/30تا 16135داشتن مهارت فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3688كارگاهخ امام خمینی حسابدار ارشد یا مدیر مالی لیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به انجام کلیه امور حسابداریبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۹3687كارگاهخ امام خمینی راننده وانت دیپلم......مردمهم نیست8 الی 1704030 تا 40 میلیون سفته بابت واگذاری وانت اخذ می شد مسئولت فرد جابجایی مصنوعات تولید ی یا ورققانون كاردارد0ندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3686دفتر كارخ امام خمینیکارشناس بازرگاني داخليفوق دیپلم / لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطزنمهم نیست8 الی 16:30 به همراه اضافه کاری10روابط عمومی بالا - مسلط به OFFICEقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3684دفتر كارجیکمك حسابدارلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16.30233منظم ,مسئولیت پذیر و دارای روحیه پیگیری با انگیزه بالاقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3683دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 16.30133مسلط به زبان انگلیسی و اصول و فنون فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۷3682دفتر كارجیکارمند فروشلیسانسمدیریت بازرگانیزنمهم نیست8 الی 16.30133مسلط به اصول و فنون فروش تلفنیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3681دفتر كارخ امام خمینی کارگر انباردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17135توانانی وقدرت بدنی لازم جهت جابجائی کارتن شکلاتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3680دفتر كارخ جیکارمند اداری ، دفتریلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الی 16135روابط عمومی بالا وسابقه فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3679كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارگر صنایع دستیدیپلممهم نیست مهم نیستمهم نیست8 الی 17045علاقه مند به صنایع دستی وفیروزه کوبی قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۵3678كارخانهشهرک رازی کارشناس بازرگاني خارجيلیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17235مسلط به زبان وآشنا به امور صادرات- واردات بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۳3677كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار فوق دیپلم /لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17 پنج شنبه تعطیل235تسلط به اسا سیستمقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3676دفتر كارمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235تسلط به کلیه امور حسابداری مالی ومالیاتی و...قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3675دفتر كارمیر دامادحسابدار خانملیسانس حسابداریزنمهم نیست8 تا 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3674دفتر كارخ امیر کبیر حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی141350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3673كارگاهخ امام خمینی برشكار فلزاتدیپلمفنی وحرفه ایمردمهم نیست8 الی 171350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۲3672كارخانهشهرک صنعتی رازیمدیر فروش زن یا مردلیسانسبازرگانی ورشته های مرتبط0مجرد8-16335فن بیان بالا - انگیزه وتجربه کافی بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3671فروشگاههمه کشورسرپرست فروشدیپلم......مردمجرد8 الی 18129با پرستیژ مودب خوش ارتباط و مردمی و با اخلاقبالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3669كارخانهشهرک صنعتی جی انباردار صنعتیفوق دیپلم / لیسانسکامپیوتر و..مردمهم نیست8 الی 17335آشنائیب کدینگ وکامپیوترقانون كاردارددورازه شیراز- رباط - چمران - جیندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3668دفتر كارخ فلاطوری - کارشناس فن آوری اطلاعات itلیسانسکامپیوتر / آی تیزنمهم نیست8 الی 17135مسلط به فتوشاپقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3667دفتر كاراصفهانبازارياب مواد غذاييدیپلم / فوق دیپلم......هر دومهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار بازاریابی در زمینه مواد غذائیقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3666دفتر كاراصفهانکارگر انبارمواد غذائیدیپلممهم نیست مردمهم نیست7 تا21135حتما در شرکتهای پخش کار کرده باشدقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3665دفتر كارشهر اصفهانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 18335حتما سه سال سابقه کا رداشته باشد ومسلط به نرم افزار کاراقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3664دفتر كارشهر اصفهانراننده ایسوزو 5 نفردیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست7 تا 21137حتما در شرکت های پخش سابقه کار داشته باشد ودارای گواهینامه پایه 2 باشدقانون كار+ پاداش مدیریت داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3663كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلز یه نرم افزار گیتیقانون كاردارداز پل چمران به شرکتندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3662كارخانهشهرک صنعتی جی کارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست8 الی 170350قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۱3661كارخانهشهرک صنعتی رازیحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 16235داشتن سابقه کار وآشنایی با نرم افزا اسا الزامی است وترجحا ساکن بهارستان /سپاهان شهر/ دروازه شیراز قانون كاردارداکثر نقاط مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3660فروشگاه مواد غذاییخ جیبازاریاب مواد غدایی آقا/خانمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیستهر دومهم نیست۸ الی ۱۴145پورسانت + حقوق قانوکارقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3659كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17230داشتن تجربه ومهارت جوشکاری وترجیحا ساکن اطراف خ امام خمینیقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3658كارگاهمحدوده ورزشگاه تختی کارگر سادهدیپلم......زنمجرد8 الی 17030پس از آموزش قلم زنی شاغل واستخدام طویل المدتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3657كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیل150آشنا به کامپیوتر و اکسلقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3656كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرجوشکار برقدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17230تسلط به جوشکاری درب وپنجره قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3655كارگاهاصفهانمونتاژکاردیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135ترجیها مجرد یا متاهل بدون فرزند یا بایک فرزند نیمه ماهر باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3654فروشگاهمنطقه صنعتی دولت آباد حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 الی 17130حتما مجرد وترجیحا ساکن محدوده آل محمد - بعثت - و کاوهوقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲۰3653كارگاهاصفهانتراشکار دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17335ترجیها مجرد یا تاهل بدون فرزند یا با یک فرزند سن بین 20 تا 35 خدمت رفته یا معاف قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۸3652دفتر كارشهرک علمی تحقیقاتیکارمند فروشفوق دیپلمبازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار در اولویت استقانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۸3651سايرخ آپاداناتكنسين /مهندس عمرانفوق دیپلم / لیسانسعمرانمردمهم نیست8-5540توانایی سیویل صنعتی و مسلط به فهرست بها وحداقل 5سال سابقه کاربالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3650كارخانهاصفهانکارگر فنيدیپلمریاضی فیزیکمردمهم نیست6الی 17235نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3649کارگاهخ کهندژنیروی فنی ( تراشکار - مونتاژکار )دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیست8الی17235داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3648رستورانخ سجاد(آشپز- سالن دار- صندوق دار )خانم یا آقادیپلم / زیر دیپلممهم نیست هردومهم نیستدوشیفت کاری گردشی8216یا 16 تا 22135علاقه مندی بکار قانون کارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۷3647کارخانهمنطقه صنعتی دولت آبادسریدار/ نگهبان کارخانهدیپلم / زیر دیپلممهم نیست مردمهم نیست8الی17327نگهبانی کارخانه وانجام امور مربوطهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3646كارخانهشهرک صنعتی جی مترجم زبان انگليسیلیسانسمترجمی زبان انگلیسیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135حتما مسلط به زبان ( ترجمه - مکالمه ) وترجیحا ساکن خ جیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3645كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادانبادارلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمردمهم نیست8 الی 17133داشتن تجربه وسابقه کار مرتبط در زمینه زدن کارتکسقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3644كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد کارشناس برنامه ريزي تولیدلیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمردمهم نیست8 الی 17133داشتن سابقه کار قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۶3643کارگاهمنطقه صنعتی دولت آبادکارشناس کنترل پروژهلیسانس/ فوق لیسانسصنایع / مکانیک / متالورژیمردمهم نیست8 الی 17135حداکثر 33ساه واشتن تجربه کافیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3642فروشگاهشهرک صنعتی امیر کبیرکارگرخانم جهت بسته بندي قطعات خودرودیپلم......زنمجرد8 الی 17135تسلط به کامپیوتر جهت ثبت اطلاعات قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3641فروشگاهخ میر حسابدار ارشد خانم / آقالیسانس/ فوق لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235توانایئ انجام کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی -ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3640فروشگاهخ میر انباردار صنعتیفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار در زمینه انبار داری با سیستمبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3639فروشگاهخ میر کارشناس فروش وصادراتلیسانس/ فوق لیسانسبازرگانی ورشته های مرتبطمهم نیستمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه کار بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3638فروشگاهپل تمدنحسابدار آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمردمهم نیست8 الی 17135مسلط به پارسیان - بعد از یک ماه بیمه می شودقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3637كارخانهشهرک صنعتی مبارکهکارشناس تبليغاتلیسانسروابط عمومی زنمهم نیست8 الی 17235تسلط به نرم افزار طراحی - عکاسی -وتولید محتوا- اینترنت - فضای اجتماعی قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3636كارخانهشهرک صنعتی مبارکهاپراتورخط تولید لوله5 لایهدیپلممکانیکمردمهم نیستشیفت 12ساعته235آشنائی به ساخت لوله 5 لایه وداشتن سابقهبالاتر از قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3635كارخانهشهرک صنعتی مبارکهتزریقکار ( اپراتو دستگاه تزریق)دیپلممکانیک و....مردمهم نیستشیفت 12ساعته240آشنائ به ساخت لوله 5 لایه -وتعویض قالب- وplc و دوسال سابقه کاربالاتر از قانون كارداردسراه سیمین - دروازه شیراز - بهارستان- سپاهان شهرندارد
۱۳۹۹/۲/۱۵3634كارخانهشهرک صنعتی جیکارمند فروشلیسانس......مهم نیستمهم نیست7.5الی 16.75 پنج شنبه تعطیل050نداردقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3633كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر فني (دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)دیپلم(دیپلم ریاضی - تجربی- فنی حرفه ای)مردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت0350 قانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان -چمران -پروین - جیدارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3632كارخانهشهرک صنعتی سگزیتکنسین مواد متالورژیفوق دیپلممواد و متالورژیمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن سابقه کار قانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3631كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن سابقه کارقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3630كارخانهشهرک صنعتی سگزیتكنسين مكانيكفوق دیپلمساخت و توليد / جامداتمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن تجربه کاریقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3629كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مواد ومتالورژیلیسانسمواد و متالورژیمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن تجربه وقبولی در مصاحبهقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3628كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس مکانیکلیسانسمکانیکمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت235مصاحبه 4 شبنه و5 شنبه در محل شرکتاز ساعت 9 تا 13قانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3627كارخانهشهرک صنعتی سگزیمهندس برق- قدرت - الکترونیکلیسانس/ فوق لیسانسبرق - قدرت- الکترونیکمردمهم نیست12 ساعت کار 24 استراحت135داشتن سابقه کار وعلاقمندی به کارقانون كارداردسه راه ملک شهر - خانه اصفهان - پروین-جی- چمراندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3626كارخانهشهرک صنعتی اشترجاناپراتور cnc مسلط به نقشه خوانیدیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه وسوابق کاریقانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3625كارخانهشهرک صنعتی جی حسابدار ارشدخانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار وتسط به کلیه امورحسابداری قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین ندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3624كارخانهشهرک صنعتی اشترجانتراشکار دستیدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17235داشتن سابقه کار قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3623كارخانهشهرک صنعتی اشترجانمهندس مکانیک لیسانسمکانیکمردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه کار قانون كاردارددروازه شیراز - سه راه سیمین دارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3622كارخانهشهرک صنعتی اشترجانکارشناس بازرگاني داخليلیسانس بازرگانیمهم نیستمهم نیست8 الی 17135داشتن تجربه کاری در امور بازرگانی شرکتها قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3621فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانحسابدار خانمفوق دیپلم / لیسانسحسابداریزنمهم نیست8 الی 17135تسلط به نرم افزار پارسیان ترجیحان ساکن محدوده شرکتقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3620فروشگاهمنطقه صنعتی کرچگانفروشنده لوازم وقطعات خودور دیپلم / فوق دیپلممهم نیست مردمهم نیست8 الی 17135داشتن سابقه فروشندگی قطعات خودروقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3619كارخانهشهرک صنعتی مبارکهحسابدار ارشد خانم / آقافوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8 الی 17235تسلط کامل به امور حسابداری ومالی مالیاتی - ارزش افزوده و..بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3618كارخانهشهرک صنعتی مبارکهفن آوري اطلاعات itلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست8 الی 17135تسلط به نرم افزار پشتیبانی همکاران سیستم ورای مندبالاتر از قانون كاردارداکثر نقاط مهم شهرندارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3617كارخانهشهرک صنعتی سگزیانباردار صنعتی مسلط به سیستمفوق دیپلم / لیسانسمهم نیست مردمهم نیست8 الی 17235داشتن تجربه انباداری با سیستمقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3616كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر خط تولیددیپلم......مردمهم نیست8 الی 17035نااهار + سرویس + اضافه کارقانون كاردارداکثر نقاط مهم شهردارد
۱۳۹۹/۲/۱۴3615كارگاهمنطقه صنعتی دولت آباد بازار ياب مواد غذاييدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17135لیست مشتریان شرکت در اختیار بازاریاب قرار میگیرد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۱3614دفتر كارخ وحید کارمند اداری ، دفتریلیسانسعلوم اداری - کامییوترو..زنمهم نیست9 تا14135تسلط به کامپیوتر - ورود واکسل و..قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3613كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركتلیسانسکامپیوترزنمهم نیست8الی 17135تسلط به کامپیوتر- داشتن سابقه کار وترجیحا سکونت در محدوده سرویس شرکتقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3612كارگاهمیدان امام کارگر طلا سازيدیپلم......مردمهم نیست8الی 17130اضافه کاری هم داردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3611فروشگاهدستگرد برخوار حسابدار خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیستپاره وقت (سه روزدرهفته)135آسنانه نرم افزار پارسیانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۱۰3610دفتر كاردورازه تهران مدیر مالی خانمفوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه کافی وموفقیت در مصاحبهبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3609کارگاهشاپور جدیدنقشه کش صنعتی لیسانسمکانیکهر دومهم نیست8 الی 17245تسلط کامل به نرم افزار کتیا و طراحی قالب قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3608كارگاهشاپور جدیدمونتاژکاردیپلممکانیکمردمهم نیست8 الی 17245آشنایی و تسلط کامل به مونتاژ قالب های پلاستیک قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3607كارگاهخ امام خمینی کارمند فروش خانم فوق دیپلم /لیسانسبازرگانیمهم نیستمهم نیست8الی 17135تجربه کاری وعلاقمه مندی به فروشقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3606كارگاهخ امام خمینی حسابدارتمام وقت فوق دیپلم /لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17135آشنائی با نرم افزار شایانقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3605كارگاهخ امام خمینی حسابدار پاره وقت فوق دیپلم / لیسانسحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17135آشنائی با نرم افزار شایان محل کار ارغوانیهقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3604كارگاهخ سعادت آباد بازاریاب موادغذائی فوق دیپلم /لیسانسبازرگانی / مدیریت بازرگانیمردمهم نیست8الی 17135علاقمندی وتجربیه کار اولویت استخدام استقانون كار+ پورسانتداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۹3603كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش تلفن خانمفوق دیپلمبازرگانیزنمهم نیست8الی 17235داشتن تجربه وعلاقمندی به کار قانون كار+ پور سانتداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۹3602كارگاهخ سعادت آباد مدیر فروش آقالیسانس یا فوق لیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطمردمهم نیست8الی 17240داشتن تجربه به صورت حرفه ای در حوزه مدیریت فروش مواد غذاییبالاتر از قانون كار+ پورسانتداردندارددارد
۱۳۹۹/۲/۸3601كارگاهخ بسیج کارمند اداری ، دفتری آقا لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..مردمهم نیست8الی 16135تسلط کامل به کامپیوتر واینترنت- ورود واکسلقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۷3600كارگاهمنطقه صنعتی دولت ابادحسابدار خانملیسانس یا فوق لیسانسحسابداریزنمهم نیست 8 الی 171300قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۷3599كارگاهخ صمدیه حسابدار فوق دیپلمحسابداریزنمجرد8 تا 12 + 16 تا 20130محجبه باشد قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3598كارگاهخ معراجکارگر فنيدیپلم......مهم نیستمهم نیست8الی 170350قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3597كارخانهخمینی شهرکارشناس كنترل كيفيتلیسانسمکانیکمردمهم نیست8الی 17135آشنائی با اتوکد سه بعدیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3596كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانکارگر فني(تراشکار - دریل کار -اپراتور)دیپلم......مردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاری در اولویت استخدام . تجحا ساکن محدوده فلورجان وقهدریجان وسه راه سیمینقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3595كارخانهمنطقه صنعتی قهدریجانخدماتيدیپلم......زنمهم نیست8الی 17145تمیزکاری شرکت وطبخ ناهاربرا کارکنانقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۶3594كارگاهمنطقه صنعتی قهردریجاننقشه کش صنعتی خانم وآقالیسانس یا فوق لیسانسمکانیک / نقشه کشی صنعتیمرد مهم نیست 8تا 17235تلسبه نقشه کسی صنعتی وپاور میل بالاتر از قانون كار ( توافقی )داردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3593کارخانه منطقه صنعتی قهدریجانحسابدارخانم فوق دیپلم /لیسانسحسابدارارشد خانمزنمهم نیست 8 تا 17235تسلط به امور مالیاتی - ارزش افزوده و...بالاتر از قانون کاردارددارددارد
۱۳۹۹/۲/۶3592كارگاهناحیه صنعتی دولت آبادحسابدار دیپلمحسابداریمهم نیستمهم نیست8الی 17235نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3591كارخانهشههرک صنعتی محمود آباد مکانیک صنعتیفوق دیپلممکانیکمردمهم نیست8 تا 14235داشتن تجربه یا مدرک فنی در اولویت استخدام استبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3590كارخانهشهرک صنعتی محمود اباد تكنسين برقفوق دیپلمبرقمردمهم نیست8 تا 14135داشتن سابقه کار در اولیت استخدام استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۶3588كارخانهشهرک صنعتی بزرگ اصفهاناپراتورسنگ محورماهر ونیمه ماهردیپلم......مردمهم نیست8 تا17235ذاشتن تجربه کار یا مدرک فنی در اولویت استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3587كارخانهشهرک صنعتی جیکارگر فني" تراشکار - جوشکار"دیپلم......مردمهم نیست8 تا17135داشتن مدرک فنی یا تجربه کاری در اولویت است قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3586كارخانهشهرک صنعتی جی5 نفر انبار دار سادهدیپلم......مردمهم نیست8 تا17235داشتن سابقه کار دراولویت است2 ساعت اضافه کار اجباریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3582كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیر حسابدار ارشدلیسانسحسابداریزنمجرد8 تا16235تسلط کامل به کلیه امور حسابداری - مالی ومالیاتی و..بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۵3581فروشگاهخ مصلی کارگر انباردیپلم......مردمهم نیست8تا 12 و15تا 20 شب035نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3580كارخانهشهرک صنعتی جیکارگرخط تولید15نفر خانمدیپلم......زنمهم نیست7/30تا 19035محجبه باشد - به کار فنی علاقه مند باشدجهت کنترل کیفیت کالای تولید شدهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3579كارخانهشهرک صنعتی جیتزریقکار 10 نفردیپلم......مردمهم نیست7/30 الی 19135اضافکار اجباری است قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3578كارخانهشهرک صنعتی جیمهندس صنایع آقا یا خانملیسانسصنایعهر دوخانم مجردباشد8الی 17 پنج شنبه تعطیل 135مهندس صنایع خانم حتما مجرد ولی آقآ فرق نداردقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3577كارخانهشهرک صنعتی جیراننده لیفتراکدیپلم / زیر دیپلم......مردمتاهل7/30 تا 19/30235داشتن گواهینامه وسلامت جسمیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3576دفتر كارشيخ صدوق منشی شركتلیسانس......زنمهم نیست8-16325مسلط به تايپ - اموراداري و ترجيحا كار با اتو كدقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۲/۲3575كارخانهشهرک صنعتی مورچه خورتکارگر ساده 10 نفردیپلم / سیکل......مردمهم نیست8الی 17035داشتن توانایی بار گیر کیسه های 20 کیلویی مواد شیمیاییقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3573كارگاهشهرک صنعتی امیر کبیرحسابدارارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 16235تسلط کامل به کلیه امور حسابدار - بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3571كارگاهخ بسیجبرقکار صنعتی آقافوق دیپلم /لیسانسبرقمردمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کاری در زمینه ساخپت تابلو برققانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3569دفتر كارخ نظر شرقی کارشناس فروشلیسانسبازرگانی وسایر رشته های مرتبطزنمهم نیست8الی 17135داشتن تجربه کار در اولویت استقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۱3568دفتر كارخ نظر شرقیحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235داشتن سابقه کار در اولویت استخدامبالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۰3567فروشگاهسه راه درچهحسابدار ارشد خانم لیسانسحسابداریزنمهم نیست8الی 17235تسلط کامل به امور حسابداری فروش بالاتر از قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۰3566سايراصفهان اپراتور كامپیوترلیسانسکامپیوترمهم نیستمهم نیست9 تا 13 4تا 20235اشنایی با طراحی وب و شبکه های اجتماعیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳۰3565سايراصفهان ویزیتور كالالیسانسبرقمهم نیستمهم نیست9 تا 13 4تا 20235قدت کلامقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3564كارخانهمحمودآبادتكنسين برقفوق دیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240فعالقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3563كارخانهمحمودآبادتكنسين مكانيكدیپلم......مردمهم نیست8 الی 17240فعالقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3562كارخانهمحمودآبادمنشی شركتدیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240پیگیرقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3561كارگاهشاهپور جدیدبرقکار صنعتی آشنا به الکترونیکلیسانسالكترونیکمردمهم نیست8الی17.5230ترجیها اشنا به جوشکاریقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3559كارخانهمحمودآبادمدير بازار يابيلیسانس......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240فعالبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3558كارخانهمحمودآبادبازاریاب دیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240متعهدقانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3557كارخانهمحمودآبادفروشندهدیپلم......مهم نیستمهم نیست8 الی 17240متعهد قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۶3556كارخانهمحمودآباداپراتور فروش فوق دیپلممدیریت بازاریابیمهم نیستمهم نیست8 الی 17240فعال متعهد پیگیر با انگیزهبالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۵3555دفتر كاراصفهانمنشی شركتفوق دیپلمبازرگانیزنمجرد8 الی 14130مسلط به کامپیوترقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۵3554كارخانهشهرک صنعتی سگزیراننده لیفتراکدیپلم......مردمهم نیست8الی 17240داشتن گواهینامه الزامی استقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۵3553كارخانهشهرک صنعتی سگزیکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیستشیفت گردشی 12 ساعت035سه رزو کار - سه روز شبکار- سه روز استراحت قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3552كارگاهشهرک صنعتی محمود ابادفرزکار لیسانساظهار نشدهمردمهم نیست۸۰۵تا۱۸۰۵226علاقه مندقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3551كارگاه شهرک صنعتی محمود اباداپراتور تولیدلیسانساظهار نشدهمردمهم نیست۸۰۵تا۱۸۰۵226 نیروی فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3550كارگاه شهرک صنعتی محمود ابادتراشکار دیپلمساخت و توليدمردمهم نیست۸۰۵تا۱۸۰۵125نقشه خوان و علاقه مند به کار فنیقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3546دفتر كارخ بزرگمهرکارمند دفتری خانم لیسانسکامپیوتر / علوم اداری و..زنمجرد8/30 تا 16/30135تسلط به امورسایت واینترنت وفضای مجازیقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۴3545دفتر كارخ بزرگمهرکارشناس فروش خانم لیسانسبازرگانیزنمجرد8/30 تا 16/30135دارای سابقه قانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۳3544دفتر كاربزرگمهربازاریاب فوق دیپلممدیریت بازاریابیزنمهم نیست8:30 الی 16:30140نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۳3542دفتر كاراصفهان مدير فنيلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زنمجرد8الی 14230نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3541كارخانهشهرک صنعتی جیتكنسين برق- تاسیساتفوق دیپلمبرق - تاسیساتمردمهم نیست8 تا17235عدم اعتیاد - سلامت جسمانی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3540كارخانهشهرک صنعتی جینظافتچی/ تمیز كار خانمدیپلم......زنمهم نیست8 تا17035توانایی امور نظافت کارخانهقانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3539كارخانهشهرک صنعتی جیمنشی شركت خانم لیسانس کامپیوتر / علوم اداری / کتابداریکامپیوترزنمهم نیست8 تا17235تسلط به امور اداری وکامپیوتروروابط عممومی قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3538كارخانهشهرک صنعتی جیحسابدار صنعتیلیسانسحسابداریزنمهم نیست8 تا17535تسلط کامل به حسابدار بالاتر از قانون كارداردداردندارد
۱۳۹۹/۱/۲۰3537كارخانه آجرمنطقه صنعتی دولت آباد نگهبان حتما بازنشستهدیپلم / زیردیپلم......مردمهم نیست6صبح تا 18060حتما بازنشسته باشد1میلیون و800هزارنداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۱۰3536دفتر كاراصفهانکارمند اداری ، دفتریلیسانسارتباطات وفن آوری اطلاعات( ict)زنمجرد9 الی 18145نداردقانون كارداردنداردندارد
۱۳۹۹/۱/۳3535كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانراننده بیل مکانیکیدیپلم......مردمهم نیست7:30 الی 17:30550اسکان در معدن 24 روز کار و 6 روز استراحت دارد.وعده های غذایی داردبالاتر از قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۳3534كارگاهاصفهان،شهرستان اردستانکارگر سادهدیپلم......مردمهم نیست7:30 الی 17:30145نیروی مورد نظر در کارگاه اسکان دارد و 24روزکار و 6 روز استراحت، اضافه کاری دارد.قانون كاردارددارددارد
۱۳۹۹/۱/۱3533فروشگاهبازاراپراتور كامپیوترلیسانس......زنمهم نیست۹الی۵145زرنگ وفعال علاقه مندبه کاروفعالیت های اجتماعیقانون كارداردنداردندارد